روند احیای ساخت و ساز در حاشیه شهر مشهد نیازمند بازنگری است.